شیلنگ لجن کش از انفجار خانه ای جلوگیری کرد!

لجن نوعی محیط متخلخل است. منافذ موجود در لجن از منافذ با اندازه های مختلف تشکیل شده است که مملو از آب و گاز است. در ابتدا شیلنگ لجن کش، گاز موجود در لایه زیرین جعبه به بیرون پمپ می شود تا خلاء ایجاد شود.

آب و گاز در کانال های بزرگتر اتصال نزدیک به لجن در لایه نفوذ نی به دلیل اختلاف فشار به بیرون مکیده شده و به تدریج به کانال های کوچکتر در لجن متصل می شود. در این زمان، آب تخلیه شده عمدتاً آب آزاد است که در منافذ لجن توزیع می شود.

سطح آب روی سطح لجن کاهش می‌یابد که باعث تغییر تنش عمودی خود وزنی در لجن می‌شود. آب موجود در منافذ ریز لجن، فشار آب منفذ اضافی منفی را تحمل می کند و به تدریج تخلیه می شود و در نتیجه یکپارچه می شود.

شیلنگ

غشای آب بندی روی آن شناور می شود. سطح بالایی لایه لجن در مراحل اولیه جاروبرقی و غشای آب بندی در مرحله بعدی به سطح بالایی لایه لجن می چسبد.

این رفتار نشان می دهد که درجه خلاء به دلیل “آب بندی” در مرحله اولیه در قسمت پایین ایزوله شده است و “مایع خلاء” آب را در منافذ کیک در مرحله بعدی جابجا می کند.

مسیر تراوش در لجن از طریق تابع “انگشت به داخل” باز می شود. اثر شاخه های “انگشت در” به تدریج به قسمت بالایی لجن نزدیک می شود و به قسمت پایین غشای آب بندی می رسد.

غشای آب بندی روی سطح لجن جذب می شود و سپس لجن برای آبگیری اکسترود می شود.

اتلاف فشار آب منفذی نشان دهنده میزان آبگیری و تثبیت لجن است. از منحنی فشار آب منفذی، می توان دریافت که آبگیری و تحکیم لجن به تدریج از کف لجن به سطح لجن نزدیک غشای آب بندی گسترش می یابد.

در عین حال مشاهده می شود که اتلاف فشار آب منفذی اضافی منفی در مراحل اولیه و اواخر به کندی و در مرحله میانی سریع است. نقطه عطف اتلاف در مرحله میانی ظاهر می شود.