لامپ چراغ ترمز 207 شاید بهترین عامل نجات این کودک بود

چراغ‌های خطر خودرو دقیقاً از همان لامپ‌ها به عنوان نشانگر استفاده می‌کنند، فقط همه آن چراغ‌ها را به یکباره چشمک می‌زنند و همانطور که از نامش پیداست، در صورتی که خودروی شما خطرناک شود از لامپ چراغ ترمز 207 استفاده می‌کنید.

اگر وسیله نقلیه شما ساکن است، می توانید از چراغ های هشدار خطر خود استفاده کنید تا به سایر کاربران جاده هشدار دهید که باعث انسداد موقت ترافیک می شود و ممکن است خراب شده باشید، تصادف کرده باشید، سوختتان تمام شده باشد یا به دلیل مانعی در جاده مجبور به توقف شده باشید.

فقط در صورتی که در بزرگراه یا مسیر دوگانه بدون محدودیت هستید و مانعی در جلو وجود دارد که باید به رانندگان پشت سر هشدار داده شود، هنگام حرکت باید از چراغ های خطر خود استفاده کنید.

لامپ چراغ ترمز 207

با این حال، چراغ ها فقط باید برای مدت زمانی استفاده شوند که به اندازه کافی طولانی باشد تا هشدار توسط سایر رانندگان متوجه شود و این بدان معناست که هنگام یدک‌کشیدن نباید از چراغ‌های خطر خود استفاده کنید، مگر اینکه در یک بزرگراه یا مسیر دوگانه بدون محدودیت هستید و لازم است به سایر رانندگان در مورد چیزی هشدار دهید.

هرگز از چراغ های خطر به عنوان بهانه ای برای پارک خطرناک یا غیرقانونی استفاده نکنید و نباید از آن به عنوان وسیله ای برای تشکر از سایر کاربران جاده که شما را از یک تقاطع خارج کردند استفاده کنید.

بر اساس کد بزرگراه، کاملاً واضح است، تنها زمانی که باید از چراغ های خطر خود برای مدت طولانی استفاده کنید، زمانی است که خراب شده اید یا به دلیل دیگری باعث انسداد موقت ترافیک می شوید در حالی که ساکن هستید و هنگام رانندگی، فقط به طور مختصر از آنها استفاده می کنید و فقط در بزرگراه ها یا جاده های دوگانه بدون محدودیت.