خلبانی که با ساعت زنانه فاناتیک توانست مسیرش را تشخیص دهد