دستگاه تصفیه آب تایوانی که باعث افزایش طول عمر شما میشود!

یک ارزیابی واقعی از تأثیر بالقوه غشاهای CNT بر کاربردهای دستگاه تصفیه آب تایوانی (و به طور خاص در نمک‌زدایی آب) نیاز به مقایسه جامع‌تری از ویژگی‌های غشا با الزامات کلی فرآیند تصفیه غشا دارد.

حداقل در مورد نمک‌زدایی RO، کارایی فرآیند از سه منبع اصلی ناشی می‌شود: هزینه‌های سرمایه، هزینه‌های انرژی، و هزینه‌های عملیات (که شامل هزینه‌های پیش تصفیه، پس از تصفیه، و تمیز کردن و بازسازی غشاء می‌شود).

ارزیابی پتانسیل فناوری غشای CNT در برابر این سه ناحیه آموزنده است.

ابتدا باید توجه داشته باشیم که فناوری CNT هنوز در مراحل اولیه است.

بنابراین، بیشتر تلاش‌ها برای ارزیابی کمی با عدم قطعیت‌های بزرگ مرتبط با پیش‌بینی نقاط عطف فناوری آینده، یا این واقعیت که برخی از ویژگی‌های اصلی غشاء (به عنوان مثال، خواص رسوب‌پذیری) به اندازه کافی ارزیابی نشده‌اند، مواجه خواهند بود.

دستگاه

یکی دیگر از منابع بزرگ عدم قطعیت عدم دسترسی و برآورد هزینه برای یک فرآیند تولید است که امکان افزایش مقیاس ساخت غشا را فراهم می کند.

با این حال، ما هنوز هم می‌توانیم بر اساس مجموعه محدودی از داده‌هایی که در حال حاضر در دسترس است، به برخی نتایج کیفی برسیم.

شار بالای غشاهای CNT یک مزیت واضح برای هزینه های انرژی و هزینه های سرمایه ای فراهم می کند، زیرا همان مقدار آب محصول را می توان با فشارهای حرکتی کمتر و سطح غشاء کمتر به دست آورد.

با این حال، برخی از مزایای مهم دیگر فناوری غشای CNT می‌تواند ناشی از عواملی باشد که در عامل هزینه سوم یعنی هزینه‌های عملیاتی نقش دارند.

اندازه منافذ یکنواخت غشاهای CNT می تواند الزامات تلاش های پیچیده پیش تصفیه چند مرحله ای را ساده یا حتی حذف کند.

سطح منافذ غشاء همچنین از نظر شیمیایی نسبتاً بی اثر است، که می تواند طول عمر غشاء را در برابر عوامل خشن مورد استفاده برای پیش تصفیه آب قبل از RO یا سایر مراحل تصفیه افزایش دهد.

برخلاف اکثر سطوح غشایی پلیمری، سطح غشاء CNT آبدوست است.

بنابراین، می تواند مقاومت بیشتری در برابر رسوب ایجاد کند، و همچنین با شستشو یا شستشوی معکوس، تمیز کردن آسان تر را انجام می دهد.

همه این عوامل می توانند به افزایش طول عمر غشا و در نهایت به صرفه جویی در هزینه های عملیاتی کمک کنند.